top of page

Privacybeleid

Algemeen

Schetshelder, met maatschappelijke zetel te Gapaardkouter 18, 9031 Drongen, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Het is van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan mijn kantoor, website of op één of andere wijze gebruik maakt van mijn producten of diensten.
Door de toegang tot en het gebruik van Schetshelder website, activiteiten, producten of diensten verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

Schetshelder leeft als eenmanszaak de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen. Het privacybeleid van Schetshelder is ook conform de nieuwe Europese privacywet – de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” – die op 25 mei 2018 van toepassing wordt.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Hier zijn enkele voorbeelden van de soorten persoonsgegevens die Schetshelder mogelijk verzamelt en hoe we deze informatie kunnen gebruiken:

1. De gegevens die u ons meedeelt

Mogelijk wordt u gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken wanneer u contact opneemt met Schetshelder. Dit kan schriftelijk (bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, gebruik maakt van andere inputformulieren op onze websites of bij het bestellen van onze producten of diensten), telefonisch (bijvoorbeeld wanneer u mij contacteert) of mondeling (bijvoorbeeld tijdens een gesprek). Wij beperken de informatie steeds tot het strikt noodzakelijke voor de verwerking.

U bent niet verplicht om de door ons gevraagde informatie te verstrekken, maar als u ervoor kiest om dit niet te doen, zullen we in veel gevallen niet in staat zijn u onze producten of diensten te leveren of te reageren op vragen die u heeft.

2. De gegevens die automatisch worden verzameld

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder dat ze in de ‘cookies’ worden opgeslagen. Zij kunnen enkel gelezen worden door Schetshelder en uitsluitend gedurende uw bezoek aan de website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van uw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina. Lees ook de informatie onder ‘Cookies’.

3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld

Hierbij garanderen de commerciële partners aan Schetshelder dat ze de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

1. Algemene doeleinden

Uw persoonsgegevens worden verzameld om onze producten en dienstverlening in optimale omstandigheden te kunnen leveren. We verzamelen ook informatie wanneer u vrijwillig gebruik maakt van onze website om uw aanvragen (bijvoorbeeld offerte of andere vraag) verder te kunnen verwerken.

 
2. Direct marketing en mededeling aan derden

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Schetshelder hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (via ‘opt-in’) bij uw aanmelding. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan cdheedene@gmail.com.

 
3. Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen uw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (politie en justitie) worden verstrekt.

Duur van het bijhouden van de gegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en handhaven passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en/of tegen onopzettelijk verlies, wijziging, openbaarmaking of toegang, of per ongeluk of onwettige vernietiging of beschadiging daarvan. Van onze dienstverleners eisen we dezelfde maatregelen.

Schetshelder probeert steeds uw persoonlijke gegevens correct, volledig en actueel te houden. We zullen uw gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

Uw rechten

U heeft steeds het recht om op ieder ogenblik van Schetshelder te vernemen of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken om een kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. Schetshelder kan een redelijke vergoeding vragen om haar administratieve kosten te dekken voor iedere kopie die u aanvraagt. Schetshelder geeft zichzelf een termijn van 1 maand na het schriftelijke verzoek van de aanvrager om u deze gegevens te verstrekken.

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onmiddellijk te laten rechtzetten of te laten verwijderen. Hou er evenwel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de gerechtelijke autoriteiten. Wij zullen u daarover nader informeren in ons antwoord op uw verzoek.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan deze website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Voor de optimalisatie van onze website kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld worden via het platform van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Deze gegevens worden anoniem gebruikt en kunnen op geen enkele manier aan een eenduidig persoon gekoppeld worden. Gegevens die door de bezoeker zelf worden ingegeven worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Hierbij dient aangegeven te worden dat Schetshelder zonder berichtgeving ingegeven gegevens kan gebruiken en verwerken.

Links naar andere websites

Schetshelder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van onze website. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Wijzigingen aan ons privacybeleid

Schetshelder kan haar privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. De laatste versie is steeds te raadplegen op onze website en belangrijke wijzigingen worden ook via andere courante communicatiekanalen gecommuniceerd.

Onze algemene voorwaarden en de voorwaarden van specifieke diensten hebben, in geval van tegenstrijdigheid, voorrang op dit privacybeleid.

Aanvaarding

Door de website te bezoeken of gebruik te maken van Schetshelder producten of diensten, aanvaardt u alle bepalingen van dit privacybeleid en cookiereglement en stemt u ermee in dat Schetshelder uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Contact

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze kennisgeving of als u uw hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met ons via cdheedene@gmail.com.

Schetshelder
Gapaardkouter 18
9031 Drongen
BTW: BE 0809.478.064
Tel: +32(0)486 555 336
cdheedene@gmail.com

bottom of page